CCheckListBox::CCheckListBox

CCheckListBox ();

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCCheckListBox?

คุณสร้างวัตถุCCheckListBoxในสองขั้นตอน กำหนดชั้นแรก มาจากCCheckListBoxจึงเรียกสร้างซึ่งเริ่มต้นกล่องรายการตรวจสอบของ Windows และแนบไปวัตถุCCheckListBox ตัวอย่างเช่น:

คลา CMyCheckListBox: CCheckListBox สาธารณะ
{
 nbsp DECLARE_DYNAMIC(CMyCheckListBox)

/ / Constructors
สาธารณะ:
   CMyCheckListBox()
   BOOL Create(DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID)...

ภาพรวม CCheckListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCheckListBox::Create(&N)

Index