CButton::GetCursor

() GetCursor HCURSOR;

ส่งกลับค่า

ในการจัดการกับรูปของเคอร์เซอร์ ค่า NULLถ้าเคอร์เซอร์ไม่มีระบุไว้ก่อนหน้านี้?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับหมายเลขอ้างอิงของเคอร์เซอร์ ตั้งค่าก่อนหน้านี้ กับSetCursorที่เกี่ยวข้องกับปุ่ม?

ภาพรวม CButton |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCButton::SetCursor, CBitmapButton::LoadBitmaps, บิตแมป(&N)

Index