CBrush::CreateSysColorBrush

BOOL CreateSysColorBrush (int nIndex );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุลักษณะเส้นของแปรง สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เริ่มต้นการแปรงสี ในภายหลังคุณสามารถเลือกแปรงเป็นแปรงปัจจุบันสำหรับบริบทอุปกรณ์ใด ๆ?

เมื่อแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นการใช้แปรงที่สร้างโดยCreateSysColorBrushควรเลือกแปรงจากบริบทอุปกรณ์?

ภาพรวม CBrush |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CBrush::CreatePatternBrush, :: CreateSolidBrush, CBrush::CreateSolidBrush, :: GetSysColorBrush, CGdiObject::DeleteObject(&N)

Index