CBrush::CreateHatchBrush

BOOL CreateHatchBrush ( int nIndex, COLORREF crColor );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุลักษณะเส้นของแปรง สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

crColor

ระบุสีพื้นหน้าของแปรงเป็นสีแบบ RGB (สี hatches) ดู COLORREFในเอกสาร Win32 SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม?

หมายเหตุ

เริ่มต้นการแปรงกับสีและลวดลายเส้นที่ระบุ ในภายหลังคุณสามารถเลือกแปรงเป็นแปรงปัจจุบันสำหรับบริบทอุปกรณ์ใด ๆ?

ภาพรวม CBrush |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateSolidBrush, CGdiObject::CreateStockObject, :: CreateHatchBrush(&N)

Index