สมาชิกของคลาส CBitmapButton

ก่อสร้าง

CBitmapButton โครงสร้างวัตถุCBitmapButton?
LoadBitmaps เริ่มต้นวัตถุ โดยโหลดอย่าง น้อยหนึ่งบิตแมปชื่อทรัพยากรจากแฟ้มทรัพยากรของโปรแกรมประยุกต์ และแนบบิตแมปไปยังวัตถุ?
AutoLoad เชื่อมโยงกับปุ่มในกล่องโต้ตอบกับวัตถุของคลาCBitmapButtonโหลด bitmap(s) ตามชื่อ และขนาดของปุ่มให้พอดีกับบิตแมป?

การดำเนินการ

SizeToContent ขนาดของปุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับบิตแมป?

ภาพรวม CBitmapButton |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index