CBitmap::GetBitmap

int GetBitmap (BITMAP * pBitMap );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pBitMap

ชี้การโครงสร้างบิตแมป ต้องไม่เป็นค่า NULL?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุCBitmap ข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับในโครงสร้างแบบบิตแมปที่อ้างถึงโดยpBitmap?

ภาพรวม CBitmap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspบิตแมป(&N)

Index