CAsyncSocket::m_hSocket

หมายเหตุ

ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงซ็อกเก็ตสำหรับซ็อกเก็ต encapsulated โดยวัตถุนี้CAsyncSocket?

ภาพรวม CAsyncSocket |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index