CAsyncMonikerFile::GetFormatEtc

FORMATETC * GetFormatEtc ( ) const

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังโครงสร้าง Windows FORMATETCสำหรับกระแสข้อมูลเปิดอยู่ในขณะนี้ ส่งกลับค่าNULLถ้ามอนิเกอร์ได้ไม่ถูก ผูก ถ้าไม่แบบอะซิงโครนัส หรือ ถ้าไม่มีเริ่มการดำเนินการแบบอะซิงโครนัส?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกรูปแบบของข้อมูลในสตรีม?

ภาพรวม CAsyncMonikerFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index