CArray::GetUpperBound

int GetUpperBound ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าขอบเขตบนปัจจุบันของอาร์เรย์นี้ เนื่องจากดัชนีของอาร์เรย์เป็น zero-based ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่า 1 น้อยกว่าGetSize?

เงื่อนไข() GetUpperBound =– 1 บ่งชี้ว่า อาร์เรย์ประกอบด้วยไม่มีองค์ประกอบ?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCArray::GetSize, CArray::SetSize(&N)

Index