CArray::GetSize

int GetSize ( ) const

หมายเหตุ

ขนาดของอาร์เรย์ที่ส่งกลับ เนื่องจากดัชนีมี zero-based ขนาดคือ 1 มากกว่าดัชนีที่ใหญ่ที่สุด?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCArray::GetUpperBound, CArray::SetSize(&N)

Index