CArray::GetAt

ชนิด GetAt ( int nIndex ) const

ส่งกลับค่า

องค์ประกอบแถวลำดับในขณะที่ดัชนีนี้?

พารามิเตอร์

ชนิด

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดขององค์ประกอบแถวลำดับ?

nIndex

ดัชนีจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า หรือเท่ากับค่าส่งกลับโดยGetUpperBound?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าขององค์ประกอบแถวลำดับที่ดัชนีที่ระบุ?

หมายเหตุnbsp  การส่งค่าเป็นค่าลบหรือค่ามากกว่าค่าส่งกลับโดยGetUpperBoundจะส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว(&N)?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCArray::SetAt, CArray::operator [] ConstructElements(&N)

Index