CArray::FreeExtra

โมฆะ FreeExtra ( );

หมายเหตุ

ทำให้มีหน่วยความจำพิเศษที่ถูกปันส่วนในขณะที่อาร์เรย์ไม่โต ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลกับขนาดหรือขอบเขตบนของอาร์เรย์?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index