CArray::ElementAt

ชนิดแอมป์ ElementAt ( int nIndex );(&A)

ส่งกลับค่า

การอ้างอิงในองค์ประกอบของแถวลำดับ?

พารามิเตอร์

ชนิด

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดขององค์ประกอบในอาร์เรย์?

nIndex

ดัชนีจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า หรือเท่ากับค่าส่งกลับโดยGetUpperBound?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าการอ้างอิงแบบชั่วคราวไปยังองค์ประกอบที่ระบุภายในอาร์เรย์ การใช้การใช้ตัวดำเนินการกำหนดด้านซ้ายสำหรับอาร์เรย์?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp[] CArray::operator(&N)

Index