CArray::Append

int ผนวก (const CArrayamp;src );(&A)

ส่งกลับค่า

ดัชนีขององค์ประกอบถูกผนวกแรก?

พารามิเตอร์

src

แหล่งที่มาขององค์ประกอบไปกับอาร์เรย์?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพิ่มเนื้อหาของอาร์เรย์ที่หนึ่งไปยังจุดสิ้นสุดของอีก อาร์เรย์จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน?

ถ้าจำเป็น การผนวกอาจจัดสรรหน่วยความจำเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับองค์ประกอบถูกผนวกเข้ากับอาร์เรย์?

ภาพรวม CArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCArray::Copy(&N)

Index