สมาชิกของคลาส CArchiveException

ข้อมูลสมาชิก

m_cause บ่งชี้สาเหตุข้อยกเว้น?

ก่อสร้าง

CArchiveException โครงสร้างวัตถุCArchiveException?

ภาพรวม CArchiveException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index