CArchiveException::CArchiveException

CArchiveException ( int ทำให้ = CArchiveException::none );

พารามิเตอร์

ทำให้เกิด

ตัวแปรชนิดระบุที่ระบุเหตุผลสำหรับการยกเว้น สำหรับรายการของการ enumerators ดูข้อมูลสมาชิกm_cause?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCArchiveExceptionจัดเก็บค่าของการทำให้วัตถุนั้น คุณสามารถสร้างวัตถุCArchiveExceptionในกอง และขว้างด้วยตัวคุณเอง หรือให้ฟังก์ชันสากลAfxThrowArchiveExceptionจัดการนั้นสำหรับคุณ?

ไม่ต้องใช้ตัวสร้างนี้โดยตรง แทน เรียกใช้ฟังก์ชันสากลAfxThrowArchiveException?

ภาพรวม CArchiveException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index