สมาชิกของคลาส CAnimateCtrl

ก่อสร้าง

CAnimateCtrl โครงสร้างวัตถุCAnimateCtrl?

การเตรียมใช้งาน

สร้าง สร้างตัวควบคุมการเคลื่อนไหว และแนบไปกับวัตถุCAnimateCtrl?

การดำเนินการ

เปิด เปิดคลิป AVI ภาพจากแฟ้มหรือทรัพยากร และแสดงเฟรมแรก?
เล่น เล่นคลิป AVI โดยไม่มีเสียง?
การค้นหา แสดงการเลือกเฟรมเดียวของคลิป AVI?
หยุด หยุดเล่นคลิป AVI?
ปิด คลิป AVI ที่ก่อนหน้านี้มีเปิดปิด?

ภาพรวม CAnimateCtrl |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index