CAnimateCtrl::Stop

BOOL Stop( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการหยุดเล่นการคลิป AVI ในการควบคุมการเคลื่อนไหว?

ภาพรวม CAnimateCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCAnimateCtrl::Play(&N)

Index