CPropertySheetEx

CPropertySheetEx zapewnia obsługę dla rozszerzonej PROPSHEETHEADER struktury wprowadzonych w systemie Windows 98 i Windows NT 5. Struktura zawiera dodatkowe flagi i członków, które obsługują następującą funkcję

Aby automatycznie wyświetlać te nowe obrazy w obiekt arkusz właściwości, należy przekazać prawidłowe wartości dla obrazów bitmapowych i palety w wywołanie CPropertySheetEx::Construct lub CPropertySheetEx::CPropertySheetEx.

We wszystkich innych aspektach CPropertySheetEx zachowanie takie same jak jego klasy bazowej, CPropertySheet.

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Wizard97 próbki MFC

Zobacz też CPropertyPage, CPropertyPageEx

Index