CPropertyPageEx

CPropertyPageEx zapewnia obsługę dla rozszerzonej PROPSHEETPAGE struktury wprowadzonych w systemie Windows 98 i Windows NT 5. Struktura zawiera dodatkowe flagi i członków, które obsługują następującą funkcję

Aby automatycznie wyświetlać nowych nagłówków w obiekt strony właściwości, przekazać prawidłowe wartości dla tytułu i podtytułu w wywołaniu CPropertyPageEx::Construct lub CPropertyPageEx::CPropertySheetEx.

We wszystkich innych aspektach CPropertyPageEx zachowanie takie same jak jego klasy bazowej, CPropertyPage.

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Wizard97 próbki MFC

Zobacz też CPropertySheet, CPropertySheetEx

Index