COleDBRecordView::OnMove

wirtualne BOOL OnMove (UINT nIDMoveCommand );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeniesienie było udane; inny sposób 0, jeżeli żądanie przeniesienia odmówiono.

Parametry

nIDMoveCommand

Jedna z następujących wartości Identyfikatora standardowe polecenia:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przenieść do innego rekordu w zestawie wierszy i wyświetlić jej pola w formantach rekordu widoku. Domyślna implementacja wzywa odpowiednie przenieść Członkowskie funkcji obiektu CRowset skojarzony rekord widoku.

Domyślnie OnMove aktualizacji bieżącego rekordu w źródle danych, jeśli użytkownik zmienił jej zdaniem rekordu.

AppWizard tworzy zasób menu z pierwszego rekordu, ostatniego rekordu, następny rekord i poprzedni rekord elementy menu. Po wybraniu opcji narzędzi dokujące, AppWizard również tworzy pasek narzędzi z przyciskami odpowiadającymi tych poleceń.

Jeśli przeniesiesz przeszłości ostatniego rekordu w zestawie rekordów, rekord widoku nadal będzie wyświetlany w ostatnim rekordzie. Jeśli przeniesiesz wstecz w przeszłości pierwszego rekordu, rekord widok nadal będzie wyświetlany w pierwszą rekordu.

Omówie&nie COleDBRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index