CMenu::GetMenuItemInfo

BOOL CMenu::GetMenuItemInfo (UINT nIDItem, LPMENUITEMINFO lpMenuItemInfoBOOL ByPos = FALSE);

Wartość zwracany

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera. Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy użyć funkcji Win32 GetLastError, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Parametry

nIDItem

Identyfikator lub położenie elementu menu, aby uzyskać informacje. Znaczenie tego parametru zależy od wartości ByPos.

lpMenuItemInfo

Wskaźnik MENUITEMINFO, opisanym w zestawie Platform SDK, który zawiera informacje o menu.

ByPos

Wartość określająca rozumieniu nIDItem. Domyślnie ByPos jest Fałsz, która wskazuje, że ta uItem jest identyfikator elementu menu. Jeśli ByPos nie jest ustawiona na wartość FALSE, wskazuje położenie elementu menu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie funkcji Win32 GetMenuItemInfo, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że w realizacji MFC GetMenuItemInfo, nie dojścia do menu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemCount, CMenu::GetMenuItemID

Index