CHttpFile::EndRequest

BOOL EndRequest (DWORD dwFlags = 0, LPINTERNET_BUFFERS lpBuffIn = NULL, DWORD dwContext = 1 );
rzut (CInternetException)

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, ustalić przyczynę awarii poprzez zbadanie thrown obiektu CInternetException.

Parametry

dwFlags

Flagi opisujące operacji. Listę odpowiednich flagi, zobacz HttpEndRequest w zestawie SDK platformy.

lpBuffIn

Wskaźnik, aby zainicjować INTERNET_BUFFERS , który opisuje buforu wejściowego używanych w danej operacji.

dwContext

Identyfikator kontekstu dla operacji CHttpFile . Aby uzyskać więcej informacji na temat tego parametru, zobacz uwagi.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do zakończenia zlecenie wysłane na serwer HTTP z funkcją Państwa SendRequestEx.

Wartością domyślną parametru dwContext jest wysyłany przez MFC do obiektu CHttpFile z obiektu CInternetSession , która utworzyła obiekt CHttpFile . Po wywołaniu, CInternetSession::OpenURL lub CHttpConnection do konstruowania obiektu CHttpFile , można zastąpić domyślną aby ustawić identyfikator kontekstu wartość Twój wybór. Identyfikator kontekstu jest zwracana do CInternetSession::OnStatusCallback zapewnienie stanu obiektu, z którym jest identyfikowany. Zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikatora kontekstu.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile

Index