CHtmlView::GetProperty

BOOL GetProperty (LPCTSTR lpszPropertyCString&strValue );

COleVariant GetProperty (LPCTSTR lpsz );

Wartość zwracany

W pierwszej wersji, różną od zera, jeśli zostało wykonane pomyślnie; inny sposób zera. W drugiej wersji obiektu COleVariant.

Parametry

lpszProperty

Wskaźnik ciąg zawierający właściwości do pobrania.

strValue

Odwołanie do obiektu CString , odbierająca bieżącą wartość właściwości.

lpsz

Wskaźnik ciąg zawierający właściwości do pobrania.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać wartość właściwości aktualnie skojarzonych z formantem.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::PutProperty, IWebBrowser2::GetProperty

Index