CHtmlView::GetLocationName

CString GetLocationName () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierający nazwę zasobu, aktualnie wyświetlane w WebBrowser.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać nazwę zasobu wyświetlanych w formantu WebBrowser. Jeśli zasób jest strona HTML w sieci World Wide Web, nazwą jest nazwa tej strony. Jeśli zasób jest folderu lub pliku na komputerze lokalnym lub sieci, nazwa jest UNC lub pełną ścieżkę pliku lub folderu.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CHtmlView::GetLocationURL, IWebBrowser2::get_LocationName

Index