CHtmlView::Create

wirtu&alne BOOL Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECTamp;RectCWnd *,pParentWndUINTnIDCCreateContext *,pContext = NULL );

Parametry

lpszClassName

Wskazuje ciąg zakończony wartością zerową znaków nazwy klasy Windows. Nazwa klasy może być dowolna nazwa zarejestrowana funkcja globalna AfxRegisterWndClass lub RegisterClass funkcji systemu Windows. Jeśli wartość NULL, używa domyślnych wstępnie zdefiniowanych atrybutów CFrameWnd.

lpszWindowName

Wskazuje ciąg zakończony znakiem null znaku, który reprezentuje nazwę okna.

dwStyle

Określa atrybuty stylu okna. Domyślnie ustawione są style WS_VISIBLE i WS_CHILD systemu Windows.

rect

Odwołanie do struktury RECT , określając rozmiar i położenie okna. Wartość rectDefault umożliwia system Windows, aby określić rozmiar i położenie nowego okna.

pParentWnd

Wskaźnik okno nadrzędne formantu.

nID

Numer identyfikacyjny widoku. Domyślnie ustawiona na AFX_IDW_PANE_FIRST.

pContext

Wskaźnik CCreateContext. NULL domyślnie.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby utworzyć formant WebBrowser lub kontener dla programu Internet Explorer wykonywalny.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index