CHtmlView

Klasa CHtmlView oferuje funkcjonalność formantu WebBrowser w ramach architektury widok i dokumentu MFC firmy. Formant WebBrowser jest to okno, w którym użytkownik może przeglądać witryny sieci World Wide Web, jak również foldery w systemie plików lokalnych i sieci. Formant WebBrowser obsługuje nawigacji Uniform Resource Locator (URL), w celu i przechowuje listę historii.

Za pomocą klasy CHtmlView w aplikacji MFC

W standardowych ramach Aplikacja MFC (SDI lub MDI oparte) widok obiekt powszechnie jest pochodną specjalistyczne zestaw klas. Tych klas, wszystkie otrzymane z CView, zapewniają wyspecjalizowane funkcje poza przez CView.

Tworzenie aplikacji widoku klasy na CHtmlView udostępnia widok z formantu WebBrowser. To powoduje stosowanie przeglądarki sieci web. Preferowaną metodą tworzenia aplikacji sieci web przeglądarki styl jest MFC AppWizard i określić CHtmlView jako klasa widoku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wdrażania i korzystania z formantu WebBrowser w aplikacjach MFC, zobacz Aplikacji stylu przeglądarki sieci Web.

Funkcja CHtmlView jest przeznaczona dla aplikacji, które są dostępu do sieci Web (lub dokumentów HTML). Następujące funkcje składowe CHtmlView dotyczą tylko aplikacji programu Internet Explorer. Te funkcje powiedzie się na formancie WebBrowser, ale będzie mieć żadnego widocznego efektu.

# include lt;afxhtml.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC MFCIE

Zobacz też  IWebBrowser2, Platform SDK

Index