Windows Sockets klas

Windows Sockets zapewnia sposób niezależny od protokołu sieci do komunikacji między dwoma komputerami. Gniazda te mogą być synchroniczne (program czeka, aż odbywa się komunikatu) lub asynchroniczna (program nadal uruchomiona podczas przekazywania 's going on).

CAsyncSocket

Hermetyzuje Windows Sockets API w cienkich otoki.

CSocket

Abstrakcja wyższego poziomu pochodząca z CAsyncSocket. Działa synchronicznie.

CSocketFile

Udostępnia interfejs CFile z gniazdem systemu Windows.

Index