OLE klasy automatyzacji

Te klasy obsługi klientów automatyzacji (aplikacje, które kontrolują innych aplikacji). Serwery automatyzacji (aplikacje, które mogą być kontrolowane przez inne aplikacje) są obsługiwane za pomocą mapy wysyłki.

COleDispatchDriver

Używana do wywoływania serwerów automatyzacji od klienta automatyzacji. ClassWizard używa tej klasy do tworzenia klas typ bezpiecznej dla serwery automatyzacji, które zapewniają biblioteki typów.

COleDispatchException

Wyjątek wynikającego z błąd podczas automatyzacji OLE. Automatyzacja wyjątki są generowane przez serwery automatyzacji i złowionych przez klientów automatyzacji.

Index