Klas wyjątków

Biblioteka klas udostępnia mechanizm obsługi wyjątków na podstawie klasy CException. Ramy aplikacja używa wyjątków w jego kod; można ich również używać w zamierzonej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide. Własne typy wyjątek można czerpać z CException.

MFC zawiera klasę wyjątków, z którego można czerpać własnych wyjątków, a także klas wyjątków dla wszystkich wyjątków, które obsługuje.

CException

Klasa bazowa dla wyjątków.

CArchiveException

Wyjątek archiwum.

CDaoException

Wyjątek wynikające z awarii w operacji bazy danych DAO.

CDBException

Wyjątek wynikające z awarii w przetwarzania bazy danych ODBC.

CFileException

Wyjątek zorientowane na pliku.

CMemoryException

Wyjątek braku pamięci.

CNotSupportedException

Wyjątek wynikające z funkcja nieobsługiwana.

COleException

Wyjątek wynikające z awarii w przetwarzaniu OLE. Klasa ta jest używana przez pojemniki i serwerów.

COleDispatchException

Wyjątek wynikającego z błąd podczas automatyzacji. Automatyzacja wyjątki są generowane przez serwery automatyzacji i złowionych przez klientów automatyzacji.

CResourceException

Wyjątek wynikające z awarii załadować zasobów systemu Windows.

CUserException

Wyjątek pozwala przerwać operację zainicjowane przez użytkownika. Zazwyczaj użytkownik został powiadomiony o problem przed ten wyjątek.

Index