CWinApp::LoadIcon

HICON LoadIcon ( LPCTSTR lpszResourceName ) Stała;

HICON LoadIcon ( UINT nIDResource ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do ikony w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

lpszResourceName

Wskazuje ciąg zakończony znakiem null, który zawiera nazwę zasobu ikony. Można również użyć CString dla tego argumentu.

nIDResource

Identyfikator zasobu, ikona.

Uwagi

Wczytuje ikonę zasobu o nazwie lpszResourceName lub określonej przez nIDResource z pliku wykonywalnego. LoadIcon wczytuje ikonę tylko, jeśli to ma nie wcześniej załadowane; w przeciwnym razie pobiera uchwyt istniejący zasób.

Można użyć funkcji członek LoadStandardIcon lub LoadOEMIcon dostępu wstępnie ikony Windows.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Członkowskich wywołuje funkcję interfejsu Win32 API LoadIcon, które mogą ładować wyłącznie ikony, których rozmiar odpowiada wartości metryki systemu SM_CXICO&N i SM_CYICON.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadStandardIcon, CWinApp::LoadOEMIcon, :: LoadIcon

Index