CWinApp::LoadCursor

HCURSOR LoadCursor ( LPCTSTR lpszResourceName ) Stała;

HCURSOR LoadCursor ( UINT nIDResource ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt kursora w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

lpszResourceName

Wskazuje ciąg zakończony znakiem null, który zawiera nazwę zasobu kursora. CString można użyć dla tego argumentu.

nIDResource

Identyfikator zasobu, kursor. Aby uzyskać listę zasobów, zobacz :: LoadCursor w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ładuje zasoby kursor o nazwie lpszResourceName lub określonej przez nIDResource z bieżącego pliku wykonywalnego. LoadCursor ładuje kursor do pamięci, tylko wtedy, gdy jej ma nie wcześniej załadowane; w przeciwnym razie pobiera uchwyt istniejący zasób.

Użyj funkcji członek LoadStandardCursor lub LoadOEMCursor dostępu wstępnie kursorów systemu Windows.

Przykład

HCURSOR hCursor;
  
 nbsp; / / Obciążenia zasobów kursora, który był pierwotnie utworzony za pomocą
   / / Edytor grafiki i przypisany i.d. IDC_MYCURSOR.
   hCursor = AfxGetApp() - > LoadCursor(IDC_MYCURSOR)

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadStandardCursor, CWinApp::LoadOEMCursor, :: LoadCursor

Index