CWinApp::AddDocTemplate

nieważne AddDocTemplate ( CDocTemplate * pTemplate );

Parametry

pTemplate

Wskaźnik CDocTemplate dodaje.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać szablon dokumentu do listy szablonów dostępnych dokumentów, które utrzymuje stosowanie. Należy dodać wszystkie szablony dokumentów do aplikacji, zanim zadzwonisz RegisterShellFileTypes.

Przykład

BOOL CMyApp::InitInstance()
{
 nbsp; // ...
.   / / Poniższy kod jest produkowany przez AppWizard, gdy użytkownik
   / / Wybierz opcję MDI (MDI).
   CMultiDocTemplate * pDocTemplate;
   pDocTemplate = nowy (CMultiDocTemplate
      IDR_MYTYPE,
      RU&NTIME_CLASS(CMyDoc),
      RUNTIME_CLASS(CMDIChildWnd), / / standardowe ramek podrzędnych MDI
      RUNTIME_CLASS(CMyView));
   AddDocTemplate(pDocTemplate);
     // ...
}

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::RegisterShellFileTypes, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate

Index