CView::OnDrop

wirtualne BOOL OnDrop ( COleDataObject * pDataObject, DROPEFFECT dropEffect, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli spadek był udany; inny sposób 0.

Parametry

pDataObject

Punkty do COleDataObject , który jest odrzucany w miejsce docelowe upuszczenia.

dropEffect

Wpływ spadku użytkownik zażądał.

punkt

Bieżące położenie myszy względem obszaru klienckiego widoku.

Uwagi

Wywoływana przez ramy, gdy użytkownik zwolni obiekt danych przez miejsce docelowe upuszczenia ważne. Domyślna implementacja does i zwraca wartość FALSE.

Zastąpić tę funkcję do wdrożenia wpływ spadku OLE do obszaru klienckiego widoku. Obiekt danych może być zbadane za pośrednictwem pDataObject formaty danych w Schowku i danych spadły w określonym punkcie.

Uwaga   Ramach nie wywoływać tej funkcji, jeśli istnieje przesłonięcie do OnDropEx w tej klasie widoku.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnDragEnter, CView::OnDragOver, CView::OnDropEx, CView::OnDragLeave, COleDropTarget::OnDrop

Index