CView::DoPreparePrinting

BOOL DoPreparePrinting ( CPrintInfo * pInfo );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli drukowania lub podglądu można rozpocząć; 0, jeśli operacja została anulowana.

Parametry

pInfo

Punkty do struktury CPrintInfo , opisująca bieżące zadanie drukowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji z Twojego zastępowanie OnPreparePrinting aby wywołać okno dialogowe Drukuj i utworzyć kontekstu urządzenia drukarki.

Zachowanie tej funkcji zależy od tego, czy jest ona wywoływana dla drukowania lub podglądu (określony przez członka m_bPreview parametr pInfo ). Jeśli plik jest drukowane, ta funkcja wywołuje okno dialogowe drukowania, używając wartości w strukturze CPrintInfo tego pInfo punktów po zamknięciu okna dialogowego użytkownika funkcja tworzy kontekstu urządzenia drukarki na podstawie ustawień użytkownika określone w oknie dialogowym i zwraca ten kontekstu urządzenia poprzez parametr pInfo . Tego kontekstu urządzenia używane do drukowania dokumentu.

Jeśli plik jest przeglądany, ta funkcja tworzy kontekstu urządzenia drukarki przy użyciu bieżących ustawień drukarki; tego kontekstu urządzenia jest używany do symulowania drukarki podczas podglądu.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo, CView::OnPreparePrinting

Index