CTypedPtrMap::SetAt

void SetAt ( klucz klucz, wartość newValue );

Parametry

KLUCZ

Szablon parametr określający typ kluczy mapy.

klucz

 Określa wartość klucza newValue.

newValue

Określa wskaźnik obiekt, który jest wartość nowego elementu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: SetAt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CMapStringToOb::SetAt.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index