CTypedPtrMap::RemoveKey

BOOL RemoveKey ( klucz klucz );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zapis został znaleziony i pomyślnie usunięte; inny sposób 0.

Parametry

KLUCZ

Szablon parametr określający typ kluczy mapy.

klucz

 Klucz ten element ma zostać usunięty.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: RemoveKey. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CMapStringToOb::RemoveKey.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index