CTypedPtrMap::GetNextAssoc

nieważne GetNextAssoc ( POSITIONamp; rPosition, Klucz& rKey, Wartość& rValue ) const;

Parametry

rPosition

Określa odwołanie do wartości pozycji zwrócony przez BASE_CLASSlub GetNextAssoc poprzedniego:: GetStartPosition wywołania.

KLUCZ

Szablon parametr określający typ kluczy mapy.

rKey

Określa zwracane klucz pobranych elementów.

WARTOŚĆ

Szablon parametr określający typ wartości mapę.

rValue

Określa wartość zwracany pobranych elementów.

Uwagi

Pobiera elementu mapy na rNextPosition, a następnie aktualizuje rNextPosition odnoszą się do następnego elementu na mapie. Funkcja ta jest najbardziej użyteczna dla Iterowanie poprzez wszystkie elementy na mapie. Zauważ, że kolejność pozycji nie musi być taka sama, jak kolejność wartości klucza.

Jeśli pobrana element jest ostatni na mapie, następnie nową wartość rNextPosition ustawiono wartość null.

Tej funkcji śródwierszowej wywołuje BASE_CLASS:: GetNextAssoc.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMapStringToOb::Get&NextAssoc, CMapStringToOb::GetStartPosition

Index