CTypedPtrList::AddTail

Stanowisko AddTail ( typu newElement );

void AddTail (CTypedPtrListlt;BASE_CLASS, Typ> *pNewList );

Wartość zwracany

Pierwsza wersja zwraca wartość pozycji nowo wstawiony element.

Parametry

TYP

Typ elementów przechowywanych na liście klasa bazowa.

newElement

Wskaźnik obiektu należy dodać do tej listy. Dozwolone wartości NULL.

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasy list wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy list wskaźnik (CObList lub CPtrList).

pNewList

Wskaźnik do innego obiektu CTypedPtrList . Elementy pNewList zostaną dodane do tej listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: AddTail. Pierwsza wersja dodaje nowy element po ogona listy. Druga wersja dodaje inną listę elementów po ogona listy.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index