CTypedPtrArray::SetAt

void SetAt (int nIndex, typu ptr );

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez CObArray::GetUpperBound.

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

ptr

Wskaźnik do elementu w tablicy w nIndex. Dozwolone wartości NULL.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: SetAt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::SetAt.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index