CTypedPtrArray::GetAt

Typ GetAt ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Kopię elementu w lokalizacji określonej przez nIndex. Ten element jest typu określonego przez parametr szablonu typu.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementy przechowywane w tablicy.

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez BASE_CLASS:: GetUpperBound.

Uwagi

Tej funkcji śródwierszowej wywołuje BASE_CLASS:: GetAt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::GetAt

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::GetAt, CObArray::GetUpperBound

Index