CTypedPtrArray::ElementAt

Typamp; Element&At ( int nIndex );

Wartość zwracany

Tymczasowe odwołanie do elementu w lokalizacji określonej przez nIndex. Ten element jest typu określonego przez parametr szablonu typu.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementy przechowywane w tej tablicy.

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez BASE_CLASS:: GetUpperBound.

Uwagi

Tej funkcji śródwierszowej wywołuje BASE_CLASS:: ElementAt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::ElementAt.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::ElementAt, CObArray::GetUpperBound

Index