CTypedPtrArray::Add

int Add ( typu newElement );

Wartość zwracany

Indeks elementu dodanego.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementu do dodania do macierzy.

newElement

Element ma być dodana do tej tablicy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: Dodaj. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::Add.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index