CTreeView

Klasa CTreeView upraszcza użycie formantu drzewa, CTreeCtrl, klasa, która hermetyzuje funkcje formantu drzewa, z MFC firmy Widok dokumentu architektury. Więcej informacji na temat tej architektury zobacz Omówienie dla klasy CView i odsyłacze cytowane tam.

# include lt;afxcview.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DBFETCH

Zobacz też CView, CCtrlView, CTreeCtrl

Index