CTreeCtrl::SortChildrenCB

BOOL SortChildrenCB ( LPTVSORTCB pSort );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pSort

Wskaźnik do struktury TVSORTCB.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby posortować widok drzewa, przy użyciu funkcji zdefiniowanych przez aplikację wywołania zwrotnego, który porównuje elementy.

Struktura porównanie funkcji, lpfnCompare, musi zwracać wartość ujemną, jeśli pierwszy element powinien poprzedzać drugi, wartość dodatnia, jeśli pierwszy element powinni postępować zgodnie z drugim lub zero, jeżeli dwa elementy są równoważne.

Parametry lParam1 i lParam2 odpowiadają fikcyjnymi członkiem TVITEM strukturę dwa elementy porównywane. Parametr lParamSort odpowiada członek fikcyjnymi struktury TV_SORTCB.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SortChildren

Index