CTreeCtrl::SortChildren

BOOLSortChildren (HTREEITEMhItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Dojście do elementu nadrzędnego, którego elementy podrzędne mają być sortowane. Jeśli hItem jest równa NULL, sortowanie będzie postępować z katalogu głównego drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby posortować elementy podrzędne elementu nadrzędnego danego formantu widoku drzewa. SortChildren nie będzie recurse za pośrednictwem drzewa; tylko potomnych hItem zostaną posortowane.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SortChildrenCB

Index