CTreeCtrl::SetToolTips

void SetToolTips (CToolTipCtrl * pWndTip );

CToolTipCtrl * SetToolTips (CToolTipCtrl * pWndTip );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl zawierających tooltip uprzednio używany przez formant lub NULL , jeśli nie etykietki były używane wcześniej.

Parametry

pWndTip

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl , którego użyje formantu drzewa.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_SETTOOLTIPS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Aby użyć etykietki narzędzi, należy wskazać styl TVS_NOTOOLTIPS , po utworzeniu obiektu CTreeCtrl.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetToolTips, CTreeCtrl::Create

Index