CTreeCtrl::SetItemText

BOOL SetItemText (HTREEITEM hItem, LPCTSTR lpszItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, którego tekst ma zostać utworzona.

lpszItem

Adres ciąg zawierający nowy tekst dla towaru

Uwagi

Ustawia tekst element określony przez hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItemText

Index