CTreeCtrl::SetItemState

BOOL SetItemState (HTREEITEM hItem, UINT nState, UINT nStateMask );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, których stan ma zostać utworzona.

nState

Określa nowe państwa dla towaru.

nStateMask

Określa, które Państwa mają być zmieniane.

Uwagi

Ustawia stan element określony przez hItem. Aby uzyskać informacje na Państwa zobacz CTreeCtrl::GetItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::GetItemState

Index