CTreeCtrl::SetItemImage

BOOL SetItemImage (HTREEITEM hItem, int nImage, int nSelectedImage );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, którego obraz ma być ustawiony.

nImage

Indeks elementu obrazu na liście obrazów formantu widoku drzewa.

nSelectedImage

Indeks elementu wybranego obrazu na liście obrazów formantu widoku drzewa.

Uwagi

Każdy element w widoku drzewa może mieć parę obrazów bitowych skojarzony z nim. Obrazy są wyświetlane po lewej stronie etykietę elementu. Jeden obraz jest wyświetlany, gdy element jest zaznaczony, a drugi jest wyświetlany, gdy element nie jest zaznaczony. Na przykład element może wyświetlić Otwórz folder jest zaznaczone i folder zamknięty gdy nie jest zaznaczona.

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić indeksu elementu obrazu i jego wybranego obrazu wewnątrz formantu widoku drzewa obrazu listy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obrazów zobacz CImageList.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItemImage, CImageList

Index